ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛСТВО  ЕООД / ВКС ЕООД/ ГРАД ПЕЩЕРА

 

„ВКС” ЕООД изпълнява следните дейности:

  • Доставяне на вода на потребителите.
  • Отвеждане на отпадъчните води по канализационните мрежи.
  • Присъединяване на крайните потребители чрез СВО и СКО към ВиК мрежи и системи.
  • ВиК Услуги на населението

Дружеството осъществява “водоснабдителни” и „канализационни” услуги на територията на община Пещера на крайните потребители.Осигурява безопасна и безаварийна работа на водоснабдителните и канализационните мрежи и прилежащите и съоръжения, гарантира безопасно и надеждно водоснабдяване до потребителите.

Фирмата обслужва населението, живеещо в община Пещера. Общата площ на Община Пещера е 135 430 кв.м. върху която се намират обслужваните от В и К оператора мрежи и системи. Общият брой на населението живеещо в региона е 24037 души. От тях населението ползващо водоснабдителните услуги е 24037 души. Канализационните услуги се използват от 22856 души. Регулираните дейности се предоставят в гр. Пещера, с.Радилово, с. Кап. Димитриево и лет. „Св. Константин”.