Контакти

Адрес за посещения:

Пощенски код + град:

Пощенски адрес:

Лице за контакти:

Длъжност:

Телефонен номер:

Факс:

e-mail:

Интернет адрес:

ул. “Димитър Горов“ 14-16

4550 гр. Пещера

ул. “Димитър Горов“ 14-16

Васил Батаклиев

Управител

0350/6-21-84, 0350/6-21-31

0350/6-21-84

vik_peshtera@mail.bg

www.vks-peshtera.com