Цени

Цени на водата за питейни нужди в сила от 28.04.2016 г. в лева

 

Вид услуга За населението За фирми /юридически лица/
без ДДС с ДДС без ДДС с ДДС
Цена за 1 м3 доставена вода 1 1.2 1 1.2
Цена за 1 м3 отвеждане на отпадъчни води 0.11 0.132 0.13 0.156
Цена за 1 м3 пречистване на отпадъчни води 0.36 0.432 0.43 0.516
ОБЩО: 1.47 1.764 1.56 1.872

 

„ В К С „ ЕООД – Пещера

           З   А   П   О   В   Е   Д

                № 13

           гр. Пещера 28.04.2016 год.

На основание Решение № Ц-9 от 28.04.2016 год. на КЕВР

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

Утвърждавам и въвеждам , считано от 01.05.2016 год. цени  без ДДС за В и К услугите на „ В К С „ ЕООД- гр.Пещера , както  следва :

•                    Цена за отвеждане на отпадъчни води за битови потребители- 0.11 лв./куб.м. без ДДС
•                    Цена за отвеждане на отпадъчни води за промишлени и други стопански потребители със степен на замърсяване 2 – 0.13лв./куб.м. без ДДС
•                    Цена за пречистване на отпадъчни води за битови потребители – 0.36 лв. куб./ м. без ДДС
•                    Цена за пречистване на отпадъчни води за промишлени и други стопански потребители със степен на замърсяване 2 – 0.43 лв.куб./м.без ДДС

Публикувани по реда на чл.20 от ЗРВКУ.

Изпълнение на настоящата заповед възлагам на г-жа Катерина Маринова  – гл. счетоводител на дружеството .

                                             Управител :
                                                / Зв. Вукев /