СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с прессъобщението на РИОСВ относно сигналът за замърсяване на река „Стара река „ и публикациите в регионални електронни  медии , „В К С“ ЕООД – гр.Пещера излиза със следното становище :

Подопечната Пречиствателна станция работи от 2015 год. до момента. Извършвани са многократни проверки от всички държавни институции ,контролиращи дейността й , и нито веднъж не е установено отклонение от нормите .

Същевременно лабораторията към ГПСОВ ежедневно провежда собствен мониторинг за да се предотврати замърсяването на пречистените отпадни води , като за м.май показателя фосфор не е надвишил заложената норма от 2 мг/л.

Ежемесечно се изпращат проби в акредитирана лаборатория , която издава официални протоколи ,които доказват , че няма отклонение от нормите .

На 14.05.2020 год. бе извършена регулаторна проверка от РИОСВ гр. Пазарджик в която не бе установено отклонение на показателите заложени в разрешителното на ГПСОВ.

Посоченото отклонение от само 0,5 мг. е твърде малко и за това ръководството на „ВКС“ ЕООД –гр.Пещера не смята , че това е причина за умрялата риба в р. Стара река.

От Ръководството на „ВКС“ ЕООД гр. Пещера