Нормативна Уредба

Закон за водите

Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги

Наредба № 4 от 14.09..2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползването на водоснабдителните  услуги.

Наредба № 9  от 16.03.2001 г. за качеството на водата.

Общи условия на ВКС Пещера

Решение на ДКЕВР № ОУ–09 от 11.08.2014 г. за Общите Условия

Нови Общи Условия - Новите Общи условия  за предоставяне на В и К услуги  на потребителите  от В и К оператор  са публикувани  във  в.Новинар  от 21.08.2014 г и  на ВКС ЕООД  гр. Пещера  във в.Родопска искра,  бр.11 от 16.09.2014 г.  Същите влизат в сила , считано от 17.10.2014 г.