За Нас

Общи данни за „ВКС” ЕООД гр.Пещера.

 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛСТВО ЕООД гр. Пещера

е регистрирано в Окръжен съд Пазарджик с фирмено дело №850/1992.

Основния капитал на дружеството е 18 800 лева и 100% от дяловете са собственост на Община Пещера.

Основна дейност на дружеството е : Експлоатация,поддръжка, строителство, инвестиционна дейност, водопроводни, канализационни и строителни услуги на територията на община Пещера и лет. „Св.Константин”.

 

Дружеството осъществява “водоснабдителни” и „канализационни” услуги на територията на община Пещера на крайните потребители.Осигурява безопасна и безаварийна работа на водоснабдителните и канализационните мрежи и прилежащите и съоръжения, гарантира безопасно и надеждно водоснабдяване до потребителите.

 

Общата площ на Община Пещера е 135 430 кв.м. върху която се намират обслужваните от В и К оператора мрежи и системи. Общият брой на населението живеещо в региона е 24037 души. От тях населението ползващо водоснабдителните услуги е 24037 души. Канализационните услуги се използват от 22856 души. Регулираните дейности се предоставят в гр. Пещера, с.Радилово, с. Кап. Димитриево и лет. „Св. Константин”.

 

Наименование:

„ВКС “ ЕООД е търговско дружество регистрирано в Агенция по вписвания. Дружеството осъществява „водоснабдителни“ и ”канализационни” услуги на територията на община Пещера на крайните потребители. Осигурява безопасна и безаварийна работа на водоснабдителните и канализационните мрежи и прилежащите й съоръжения, гарантира безопасно и надеждно водоснабдяване до потребителите.

 

Адрес:

Гр.Пещера, ул.”Димитър Горов” №14-16, ПК 4550

 

Телефони за връзка:

Управител 0350/6-21-84, 0350/6-21-31

Гл.Счетоводител 0350/6-57-09

Факс: 0350/6-21-84

 

Регистрационен номер:

Пререгистрирано в Търговския регистър

Фирмено дело №850/1992г. Окръжен съд гр.Пазарджик

 

Регистрационен номер по БУЛСТАТ:

BG822104714

 

Форма и органи на управление:

Дружество с ограничена отговорност, Фирмата е със 100% Общинско участие, управлявано от управител.

 

Основна дейност на фирмата:

Експлоатация, поддръжка, строителство, инвестиционна дейност, водопроводни, канализационни и строителни услуги на територията на община Пещера и лет. „Св.Константин”.

 

„ВКС” ЕООД изпълнява следните дейности:

  • Доставяне на вода на потребителите .
  • Отвеждане на отпадъчните води по канализационните мрежи.
  • Присъединяване на крайните потребители чрез СВО и СКО към ВиК мрежи и системи.
  • ВиК Услуги на населението

 

Фирмата обслужва населението, живеещо в община Пещера. Общата площ на Община Пещера е 135 430 кв.м. върху която се намират обслужваните от В и К оператора мрежи и системи. Общият брой на населението живеещо в региона е 24037 души. От тях населението ползващо водоснабдителните услуги е 24037 души. Канализационните услуги се използват от 22856 души. Регулираните дейности се предоставят в гр. Пещера, с.Радилово, с. Кап. Димитриево и лет. „Св. Константин”.