Обществени Поръчки

Съгласно Закона за обществените поръчки „Профил на купувача“ е интернет-адрес на възложителя, който съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти.

Тел. за контакт: 0350/6-57-09